• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

چهارشنبه   1400/11/6

روان خوانی و لغات درس نقش خردمندان پرسش می شود.

کاربرگ هفته شانزدهم با دقت حل شود.

مطالعات درس 12 و 11 با دقت مطالعه شود پرسش می شود.

ریاضی جمع و تفریق عدد اعشاری کار شود.

چهارشنبه   1400/10/29

روان خوانی و لغات درس نقش خردمندان پرسش می شود.10 لغت از درس انتخاب شود و برای هر کدام یک هم خانواده نوشته شود.

کاربرگ هفته پانزدهم با دقت حل شود.

مطالعات درس 12 و 11 با دقت مطالعه شود پرسش می شود.

نگارش درس نقش خردمندان حل شود و کتاب آورده شود.

شنبه    1400/10/25

از روی صفحه 84 و 83 درس نقش خردمندان با دقت و خوش خط نوشته شود و روخوانی تمرین گردد.

ریاضی عدد اعشاری کار شود.

مطالعات درس جدید در منزل مطالعه شود.

تکالیف خوشنویسی انجام شود.

چهارشنبه    1400/10/22

مطالعات درس جدید پرسش می شود.

لغات سخت درس نام نیکو نوشته شود و روخوانی و لغات پرسش می شود.

پیک هفتگی هفته چهاردهم حل شود.

شنبه    1400/10/18

مطالعات درس جدید پرسش می شود.

روخوانی و واژه های درس سرای امید پرسش می شود.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.