• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.

یکشنبه   1401/01/14

فارسی: پرسش از دو درس آخر انجام می شود و معنی لغات و شعر  کار شود .

هدیه و مطالعات : پرسش از سه درس آخر انجا م می شود .

دوشنبه   1400/12/23

ریاضی: تبدیل واحدها در بخش حجم پرسش می شود.

یکشنبه   1400/12/22

فارسی: یک شعر به دلخواه از اول کتاب تا جایی که درس داده شد حفظ کنید در کلاس خوانده می شود .

مطالعات پرسش از سه درس آخر انجام می شود .

روانخوانی قرآن درس جدید پرسش می شود.

شنبه   1400/12/21

فارسی: سه درس آخر پرسش از معنی لغات و آرایه ها و معنی شعر انجام می شود .

ریاضی تبدیل واحدها در بخش حجم مرور و مطالعه شود پرسش می شود.

تکالیف خوشنویسی انجام شود.