• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

یکشنبه 1400/07/04

از عدد یک تا بیست به عدد و حروف نوشته شود به صورت کشیدن چوب خط و قراردادن در جدول ارزش مکانی.

از عدد یک تا بیست سه تا سه تا بنویسید.

از عدد یک تا بیست رو به عقب بنویسید.

با کلمات زیر جمله بسازید :

پرده – خورشید – کوه -طناب – گوسفند – گنجشک – چشمه – حلزون 

نشانه های زیر را در جدول ترکیب قرار دهید:

ب،پ،ت،ث،ج