• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

سه شنبه   99/11/07

ریاضی : صفحه 102 در دفتر انجام شود و جمع و تفریق انتقالی فرایندی در دفتر تمرین شود.

دیکته: درس فردوسی و هنرمند گفته می شود.

هدیه های آسمان : درس 13 پرسش می شود.

نگارش: صفحه 74 و 75 کتاب برای بررسی انجام شود.

دوشنبه   99/11/06

ریاضی : صفحه 101 در دفتر انجام شود و جمع و تفریق انتقالی فرایندی تمرین شود.

قرآن: صفحه 70 پرسش می شود.

فارسی : از درس فردوسی کلمه هایی که ارزش املایی دارند نوشته شود.

نگارش: صفحه 73 تمرین 4 در کتاب انجام شود.

یکشنبه   99/11/05

ریاضی : صفحه 100 در کتاب و دفتر،جمع و تفریق فرایندی،انتقالی انجام شود.

قرآن: خلاصه داستان اصحاب فیل نوشته شود.

فارسی : درس فردوسی روخوانی و لغات پرسش می شود.

نگارش: صفحه 74 و 71 شماره (1) در کتاب نوشته شود.

شنبه   99/11/04

ریاضی : تمرین صفحه 99 کتاب در دفتر نوشته شود.الگویابی روی ساعت تمرین شود.

علوم : گزارش مربوط به صفحه 74 کتاب نوشته شود.

فارسی : مشق از درس فردوسی به صورت کلمه و جمله سازی در یک صفحه نوشته شود.

درس فردوسی به همراه لغات و سوالات پرسش می شود.

دیکته: از درس فردوسی گفته می شود.