• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

چهارشنبه  1400/11/06

از عدد 999 تا 900 نه تا نه تا رو به عقب بنویسید.فقط به عدد بنوسید.

پیک هفتگی شماره 16 نوشته شود.

یکشنبه  1400/11/04

کاربرگ ریاضی انجام شود.

از عدد 931 تا 960 به عدد و حروف نوشته شود.

با هنرهایی ک در درس اشنا شدید جمله بسازید.

با کمک پدر و مادر نام 5 هنرمند معروف ایرانی را بنویسید.