• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

دوشنبه  1400/12/23

از درس عمو نوروز(بخوان و بیندیش) کلمه سخت نوشته شود.

روخوانی عمو نوروز و قرآن درس جدید تمرین شود.

یکشنبه  1400/12/22

کاربرگ ریاضی و فارسی انجام شود.

تکالیف خوشنویسی انجام شود.

شنبه  1400/12/21

از درس نوروز با 20 کلمه جمله سازی انجام شود.

فعالیت خلاق باش ریاضی انجام شود.

یکشنبه قران پرسش می شود.

با کلمات بار -خیر-مهر -باد-شور برای هر کلمه دو جمله بنویسید ک دو معنی متفاوت داشته باشید.